Cefndir
Cynradd
Uwchradd
Newyddion
Plant
Gwefannau

Newyddion

Mai 2018

erthygl llafar bro

Ar Garlam i Ddysgu'r Gymraeg

Symudodd dwy chwaer o Fangladesh i Flaenau Ffestiniog ym mis Rhagfyr y llynedd. Mae'r ddwy yn mynychu Ysgol y Moelwyn ac wedi bod yn dysgu Cymraeg yn y Ganolfan Iaith ym Mhorthmadog ers chwech wythnos erbyn hyn ac wedi gwneud cynnydd cychwynnol arbennig.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl


Chwefror 2018

plant ysgol

Dydd Miwsig Cymru

Roedd Canolfan Iaith Uwchradd Gwynedd, Ysgol Eifionydd, yn fwrlwm o weithgareddau cerddorol wrth i'r disgyblion ddathlu Dydd Miwsig Cymru ar 9 Chwefror.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl


Y Cymro arlein, Mawrth 2017

plant ysgol

Newydd ddyfodiaid Gwynedd yn chwifio’r ddraig goch i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi

Roedd Canolfan Iaith Uwchradd Gwynedd yn fwrlwm o weithgareddau wrth i’r disgyblion ddathlu gŵyl ein Nawddsant a dysgu am ddiwylliant Cymru ar Fawrth y cyntaf.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl


Daily Post, Mehefin 2016

3 person

Llongyfarchiadau i Hannah Cook ar gael 3ydd yng nghystadleuaeth Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod Yr Urdd Sir Y Fflint 2016.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl


Ysgol Dyffryn Ogwen yn Trydar, Mehefin 2016

hannah cook

 

Llongyfarchiadau i Hannah Cook ar gyrraedd rownd derfynol Medal y Dysgwr yn @EisteddfodUrdd. Pob lwc yn Fflint!

 


Blog Simon Brooks, Tachwedd 5, 2015

yn y dosbarth

Canolfan Iaith Uwchradd Gwynedd
Mae’n daith go bell i gyrraedd eu caban wrth gefn Ysgol Eifionydd, ond dwi ddim yn meddwl fod yna adeilad, na swydd, pwysicach na hi ym Mhorthmadog.

Croeso i Ganolfan Iaith Uwchradd Gwynedd ble mae plant oedran uwchradd sy’n symud i’r sir yn ddi-Gymraeg yn cael eu hanfon i ddysgu Cymraeg. Ac wedi iddyn nhw ddysgu Cymraeg, mi gan nhw fynd yn ôl i’w hysgol uwchradd a chael chwarae rhan lawn ym mywyd yr ysgol a’r gymdogaeth.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl


Yr Wylan, Medi 2015

adam mandeville

Dysgwr yn llwyddo

Llongyfarchiadau calonnog i Adam Mandeville ar lwyddo i basio ei arholiad TGAU Cymraeg gydag A*. Daeth Adam i fyw i Gymru o Iwerddon pan oedd yn Mlwyddyn 8.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl


Llais Ardudwy, Tachwedd 2014

katie

Gwirioni ar Gymraeg!

Pedwar mis yn ôl, symudodd teulu o Tamworth i fyw i Lanbedr. Mae Katie, y ferch, wedi bod yn dysgu Cymraeg yn y Ganolfan Iaith ym Mhorthmadog ers wyth wythnos.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl


Llafar Bro, Tachwedd 2014

3 bachgen

Gwirioni ar Gymraeg!

Mis Awst eleni, daeth teulu newydd i fyw i Flaenau Ffestiniog yr holl ffordd o Lithiwania. Mae 'na dro o fechgyn yn y teulu sef Faustas sy'n 14oed, Kajus sy'n 13oed a Nojus sy'n 12oed. Mae'r tri wedi bod yn dysgu Cymraeg yn y Ganolfan Iaith yn Mhorthmadog ers wyth wythnos ac wedi gwneud cynnydd anhygoel.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl

 

Cambrian News, Hydref 2014

geneth

Dysgwr y Flwyddyn

Gyda balchder cyflwynwyd gwobr Dysgwr y Flwyddyn i Zydrune Zalkauskaite, disgybl Blwyddyn 8 yn Ysgol Glan y Môr, Pwllheli.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl


Cambrian News, Ionawr 2013

cambrian news article

Events Fair Celebrates Language Centre Success

An events fair was held in Porthmadog to pay tribute to the outstanding work of Gwynedd's Language Centres.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl


Ionawr 2013

erthygl

Dathlu Gwaith Canolfannau Iaith Gwynedd

Cynhaliwyd Ffair Weithgareddau lwyddiannus yng Nghanolfan Porthmadog ar Dachwedd 26 i ddathlu'r gwaith gwych a gyflawnir gan Ganolfannau Iaith Gwynedd.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl


Y Dydd, Ionawr 2013

cambrian news article

Dathlu Gwaith Canolfannau Iaith Gwynedd

Mae 'Ffair Weithgareddau' lwyddiannus wedi ei chynnal yng Nghanolfan Porthmadog i ddathlu'r gwaith gwych a gyflawnir gan Ganolfannau Iaith Gwynedd.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl


Cambrian News, Chwefror 2013

disgyblion ac oedolion

Patagonian Visitor Helps Youngsters To Learn Spanish

Martin Iwan from Patagonia visited Ysgol Eifionydd and was greeted by pupils from different schools, teacher Carys Lake and fellow Patagonian Erica Roberts, who now lives in Tremadog

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl


Daily Post, Medi 2012

erthygl

5,000 Incoming Children Taught

"These centres have helped to save the Welsh Language"

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl


Symud Ymlaen, Hydref 2010

erthygl

Camp Tema Mewn Pum Mis!

Yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, yn Llannerch Aeron fis Mehefin, enillodd un o ddisgyblion Canolfan Iaith Uwchradd Gwynedd y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth llefaru unigol i ddysgwyr a hynny bum mis yn unig ar ôl dod i fyw i Gymru!

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl


Symud Ymlaen, Hydref 2010

disgyblion ac athrawes

What the graduates say!

Not one of the eight graduates lived in Gwynedd a year ago. Some had left behind their lives in Yorkshire, Nunneaton, Norfolk and one even from Italy.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl


Symud Ymlaen, Hydref 2010

gwaith plant

Cyfoethogi Iaith Trwy Ddysgu Ar Y Cof

Un o'r enwau cyfarwydd ym myd addysg erbyn hyn yw Pie Corbett.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl


Symud Ymlaen, Hydref 2010

erthygl

Y Cam Nesaf

Croesi'r bont o'r ganolfan Iaith i'r Fam Ysgol

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl


Symud Ymlaen, Hydref 2010

yr erthygl

O'r Ganolfan Iaith i'r Ysgol

Sophia, Katie a Dana yn sôn am eu profiadau..

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl


Symud Ymlaen, Hydref 2010

erthygl

Cynllun Cymathu Rhieni

Dros y misoedd diwethaf, mae athrawon Unedau Iaith Gwynedd, dan arweiniad Gwenan Elis Jones o Uned Iaith Maesincla, mewn cydweithrediad â hunaniaith, wedi datblygu adnoddau newydd gogyfer â'u defnyddio wrth gynnal y cynllun 'Byw yng Nghymru' gyda rhieni'r hwyrddyfodiad yn yr Unedau Iaith.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl


Symud Ymlaen, Hydref 2010

erthygl

Canolfan Iaith Dolgellau 2009 - 2010

Sefydlwyd Canolfan Iaith Dolgellau ar safle Ysgol y Gader ym mis medi 1997 fel estyniad o Ganolfan Iaith Cefn Coch, Penrhyndeudraeth.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl


Symud Ymlaen, Hydref 2010

alwena

Llwyddiant Alwena

Geneth ifanc yn B4 oedd Alwena Luff pan symudodd i'r ardal o swydd Derby.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl


Symud Ymlaen, Hydref 2010

erthygl

Prosiect Trochi

Yn Ysgol Uwchradd Bodedern yn ystod hanner tymor olaf pob blwyddyn cynhelir cwrs 'trochi' i ddisgyblion B6 yn yr ysgol uwchradd.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl


Cambrian News, Mawrth 2009

y dosbarth

Pupils taught Welsh with the use of signing

A top Welsh teacher from Porthmadog has used signing for the deaf to show her pupils that learning the language is fun and interesting.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl


Herald, Awst 2005

erthygl

Language centre is at heart of policy

County aims to make it possible for pupils to study in Welsh

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl


Herald, Medi 2004

Jane Davidson and pupils

New Language Centre Will Teach Welsh

Minister launches secondary school centre.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl


Cambrian News, Medi 2004

teitl yr erthygl

Children To Learn Welsh In Only Six Weeks

The Assembly Goverment's Education Minister, Jane Davidson was amongst those who attended the opening of a pioneering language centre based at Ysgol Eifionydd in Porthmadog this week.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl


Yr Herald Gymraeg, Medi 1982

erthygl

Ysgolion i Fewnfudwyr

Cyfarfu dirprwyaeth o fudiad Adfer yr wythnos ddiwethaf a Phanel Iaith Cyngor Sir Gwynedd i'r perwyl o bwyso ar y Cyngor Sir i sefydlu rhwydwaith o ysgolion iaith trwy Wynedd y gall plant ymfudwyr Seisnig fynd iddynt i feistroli'r Gymraeg cyn mynychu'r ysgol gynradd leol.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl

 

 

 

Polisi Diogelu Data

© 2021 Hawlfraint Canolfannau Iaith Gwynedd ~ Gwefan gan Delwedd

Bookmark and Share